Farlig avfall var grunnen til brann på Heggstadmoen

Vi opplever til stadighet branntilløp i sorteringsanlegget vårt på Heggstadmoen på grunn av farlig avfall i restavfallsfraksjonen.

Farlig avfall (f. eks. batterier og spraybokser) kan antennes når det kommer inn i sorteringsanlegget, og dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko for personell og utstyr.

Det er derfor svært viktig at farlig avfall IKKE kastes i restavfallet, men sorteres og deklareres etter avfallsforskriften (Les i Lovdata).

Avvik for farlig avfall i restavfallet er et svært alvorlig avvik og vil medføre bot i tillegg til avviks- og behandlingsgebyr. Størrelsen på boten avgjøres av alvorlighetsgrad på avviket.

Les også: Slik deklarerer du farlig avfall