Hva er risikoavfall?

Hva er egentlig risikoavfall, og hvordan kan du kvitte deg med det? Risikoavfall er samlebetegnelsen på medisin- og smittefarlig avfall. Slikt avfall oppstår typisk i helse- og dyrehelsetjenesten, og består i hovedsak av avfall som kan være smittefarlig for andre mennesker og dyr, samt legemidler/medikamenter. Her finner du en kort beskrivelse  og eksempler på risikoavfall, og hvordan det skal sorteres.

 

Smittefarlig avfall

Risikoavfall består av smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling. I tillegg regnes avfall fra forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som risikoavfall. Dette avfallet kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker og/eller dyr, og det er derfor svært viktig at det ikke kastes sammen med annet avfall. Sprøyter, kanyler eller skalpell som inneholder biologisk materiale, skal sorteres som risikoavfall. Vevsprøver skal også sorteres som risikoavfall.

Patologisk avfall, blodposer og forsøksdyr skal ikke kastes som risikoavfall. Dette er egne avfallstyper, og må sorteres for seg. Har du slikt avfall må du ta kontakt med oss, så finner vi en egnet løsning for dette.

Medisinavfall

Kasserte og rester av legemidler/medisiner (også flytende), medikamenter og infusjonsvæsker, kan også sorteres som risikoavfall. Slikt avfall utgjør en miljø- og helsefare om det kommer på avveie, og det er viktig at det ikke kastes sammen med annet avfall.

 

 

Eksempler på bedrifter hvor risikoavfall oppstår:
  • Sykehus
  • Sykehjem
  • Omsorgsboliger
  • Klinikker
  • Legekontor
  • Tannlegekontor
  • Apotek
  • Veterinærvirksomhet

 

Emballasje og merking

Du som avfallsbesitter har ansvaret for at risikoavfall ikke blandes med annet avfall. Du er også forpliktet til å sørge for at det oppbevares og håndteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Risikoavfall skal sorteres og oppbevares i emballasje som er transportgodkjent for denne type avfall, og at du merker emballasjen tydelig med hva den inneholder.

 

Mindre risikoavfall kan først kastes i kanylebokser av denne typen. De kan vi levere i to størrelser; 2,2 liter og 6 liter.

 

Deretter må risikoavfallet settes i en beholder som er UN-godkjent for transport. Denne er på 50 liter.

 

Hva skjer med risikoavfallet?

Etter at vi har samlet inn det emballerte risikoavfallet blir det fraktet videre til destruering. Det foregår i hovedsak med forbrenning, og blir i mange tilfeller til fjernvarme.

 

Dokumentasjon

Myndighetene stiller krav til deg som avfallsbesitter om dokumentasjon, hvor risikoavfallet kommer fra og mengden. Du er også pålagt å oppbevare dokumentasjonen tilgjengelig i minst tre år, og må kunne forelegge dette til relevant myndighet ved en slik anmodning. Relevant dokumentasjon kan være faktura eller avtale med avfallsleverandør.

 

Lovverket

Det er myndighetene som setter rammene for risikoavfall og hvordan det skal oppbevares og håndteres. De viktigste forskriftene det kan være greit å forholde seg til finner du her:

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Forskrift om landtransport av farlig gods

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

 

Om du har avfall som ikke kan sorteres som risikoavfall, ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for dere.

Retura TRV er en totalleverandør som tar i mot alt avfall, fra alle bransjer.