Varsel om ekstraordinær prisregulering

Regjeringen legger opp til en ny skatt på forbrenning av avfall i statsbudsjettet for 2021. Avgiftssatsen er NOK 149,- per tonn Co2. Omregnet til vekt på avfall, utgjør avgiften NOK 82,- per tonn avfall til forbrenning. Farlig avfallsfraksjoner som forbrennes er unntatt fra denne avgiften.

OFFENTLIGE SKATTER OG AVGIFTER

Regjeringen begrunner den nye avgiften med at hensynet til at en kostnadseffektiv klimapolitikk tilsier at utslipp fra avfallsforbrenning prises på nivå med øvrige utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Avgiftsnivået i 2021 er med en sats lik 25 % av den generelle satsen i Co2- avgiften. Regjeringen har kommunisert at den vil komme tilbake med forslag til en eventuell opptrapping av avgiften i budsjettet for 2022.

Retura TRV AS vil måtte regulere avtalte priser med den beskrevne effekten av den norske avgiften (NOK 82,- per. tonn avfall til forbrenning), fra det tidspunktet den inntreffer.

Dette gjelder følgende avfallstyper:

  • Blandet næringsavfall
  • Utsortert brennbart avfall

Vi ber om forståelse for nødvendigheten av denne endringen, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Dersom du har spørsmål om dette eller annet, er du velkommen til å kontakte din kundeansvarlig i Retura TRV AS.