Utsortering av matavfall

1. januar 2023 ble det innført strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall.
Kravene gjelder for hele Norge, og omfatter alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall.

Les mer under kapittel 10a. Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper

Hva menes med husholdningslignende avfall?

Husholdningslignende avfall er i denne sammenheng matavfall og plastemballasje. Avfall som ligner den type som oppstår i eget hjem.

Hva vil Retura gjøre med matavfallet?

Matavfall skal ikke kjøres til energigjenvinning fra 1.1.23, og vi vil har egne ruter for innhenting. Matavfallet vi henter vil bli kjørt inn på Heggstadmoen avfallsmottak for omlasting, før det kjøres videre til EcoPro på Verdal – hvor det blir til biogass eller biogjødsel.

Her er en video som forteller hva som skjer med matavfallet Retura TRV henter inn: