Avtalevilkår – Returasekk

1. YTELSER FRA RETURA TRV AS

1.1 Forskriftsmessig avfallshåndtering fra Retura TRV AS
Retura TRV AS forplikter seg til å ta hånd om de avtalte avfallstyper på en miljøriktig og forskriftsmessig måte. Alt avfall skal sluttbehandles ved et godkjent anlegg.

1.2 Bevegelige helligdager
Når henting av avfall på rute faller på en bevegelig helligdag, vil avfallet bli hentet innen 2 virkedager før eller etter avtalt hentetidspunkt.

1.3 Tømming
Alle avtalte/bestilte tømminger faktureres. Ved variabelt antall oppsamlingsenheter belastes det minimum for oppmøte og tømming av én oppsamlingsenhet.

2. YTELSER FRA KUNDE (AVFALLSBESITTER)

2.1 Innhold
Kunde er ansvarlig for innholdet i oppsamlingsenhetene og renheten av sorterte fraksjoner, og for at avfall ikke sitter fast slik at det vanskeliggjør tømming. Beholdere/containere skal ikke være overfylte eller feillastet slik at de ikke kan sikres eller trilles/fraktes uten fare for søl og spill. Avvik kan tilleggsfaktureres og ved grov feillasting settes container igjen til den er korrekt lastet av kunden. Ved bruk av sekk til oppsamling, må sekken være transparent for kontroll av innhold. Bruk av ugjennomsiktige sekker kan med føre til at avfallet ikke blir hentet hos kunden, eller bli nektet levert ved vårt anlegg.

2.2 Farlig avfall
Farlig avfall (f. eks. olje, batterier, CCA impregnert trevirke, PCB) eller annet avfall som i henhold til forskriftene er definert som farlig avfall, må kastes i godkjent oppsamlingsutstyr for farlig avfall. Avfall som er radioaktivt, eksplosivt eller smittefarlig må legges i egne/godkjente beholdere/containere. Kunden er forpliktet til å deklarere farlig avfall i henhold til gjeldende regler. Dette gjøres på avfallsdeklarering.no. Kunden kan tildele fullmakt for deklarering til Retura TRV AS.

2.3 Offentlig grunn
Dersom oppsamlingsutstyr blir plassert på offentlig driftet grunn, belastes kunden med en daglig avgift til den respektive kommune. All plassering på offentlig grunn må godkjennes av Trondheim Bydrift eller annen myndighet.

2.4 Avsperring
Når plassering av avfallshåndteringsutstyr på fortau tillates, må oppsamlingsenhetene sikres mot at blinde og svaksynte støter mot enheten (benytt godkjent sperremateriell). Hvis fortau blir sperret, skal nødfortau etableres.

2.5 Søndag og helligdager
Det er ikke lov å ha oppsamlingsenheter på offentlig grunn stående på søndag og helligdager uten tillatelse.

2.6 Fakturamottaker og –adresse
Kunde skal til enhver tid oppdatere Retura TRV AS med korrekt fakturamottaker og –adresse.

3. TILGJENGELIGHET

3.1 Tilgjengelighet
Kunden er ansvarlig for tilgjengelighet ved avhenting/tømming av beholdere, containere, komprimatorer og annet utstyr/avfall. Videre skal kunden informere Retura TRV AS om alle typer endringer som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten.

3.2 Beholderbehandling
Hvis tømming av beholdere i vesentlig grad forsinkes av trilleavstand (ut over 20 meter), flere etasjer eller låste dører med manglende nøkkeltildeling, kan Retura TRV AS fakturere tillegg.

3.3 Avfall plassert på rampe
Hvis avfallet er plassert på rampe er det kundens ansvar å påse at hentestedet er utstyrt med løftebord eller annen tilsvarende løsning, som medfører at avfallsenheten enkelt kan transporteres ned til det planet hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.4 Bratt adkomst
Hvis helningsvinkelen på transportbanen er bratt slik at beholderen blir for tung å trille, er det kundens ansvar å sørge for at avfallsenhetene befinner seg på et plan hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.5 Beholderkomprimator/rullekomprimatorer
Beholdere til beholderkomprimatorer og rullekomprimatorer, må være tatt ut av komprimatoren for å bli tømt.

3.6 Emballasjepresser
Papp- og plastballer må være tatt ut av pressenheten, sikret for transport, og være tilgjengelig for henting med jekketralle.

3.7 Plassering av oppsamlingsutstyr
Kunde er ansvarlig for at oppsamlingsutstyr plasseres på underlag som ikke hindrer/forsinker tømming.

4. AVVIK OG ERSTATNINGSANSVAR

4.1 Avvik
Avvik i kundens avfall kan bli fakturert med oppmøte/bomtur (tømming med komprimatorbil), eller avviksgebyr og behandlingsgebyr (tømming av container på Heggstadmoen eller Statkraft Varme AS).

4.2 Mislighold
Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den part som rammes av misligholdet heve avtalen med skriftlig varsel og kreve erstatning for det direkte tap som følge av misligholdet. Før avtalen heves endelig skal parten som ønsker heving innkalle til et forhandlingsmøte, hvor partene forsøker å finne en løsning som medfører at kontraktsforholdet kan fortsette.

4.3 Ødelagt beholder
Hvis en beholder/container blir ødelagt grunnet behandling som kunde forstod eller burde ha forstått var ødeleggende, skal skaden erstattes av kunde.

4.4 Forsvunnet beholder/container
Beholdere/containere som forsvinner fra sitt utplasseringssted erstattes i sin helhet av kunde.

5. PRISREGULERINGER

5.1 Generell prisregulering
Generell prisregulering vil normalt gjennomføres 1. januar hvert år. Reguleringen foretas i henhold til KPI.

5.2 Avfall
Prisen på avfall kan reguleres ved endringer i statlige/kommunale avgifts- og gebyrsatser. Prisendringen gjelder fra den dato statlige/kommunale avgiftsreguleringer trer i kraft. Rene avfallsfraksjoner kan reguleres ihht. utviklingen i nasjonale/internasjonale markeder. Ved ekstraordinære situasjoner i drivstoff-/energimarkeder kan prisene på avfall reguleres.

5.3 Endringer fra materialselskapene/sluttbehandlingsanleggene
Dersom det skjer vesentlige endringer i prisene fra materialselskapene/sluttbehandlingsanleggene som endrer markedsprisene, kan Retura TRV AS justere prisene tilsvarende. Prisendringen foretas fra den dato endringen skjer hos materialselskapene/sluttbehandlingsanleggene.

5.4 Transport
Transportprisen reguleres 1. januar hvert år i henhold til siste års generelle prisutvikling. (KPI).
Ved endringer i andre avgifter eller gebyrer som påvirker transportsektoren (herunder for eksempel drivstoff/bompenger mv) kan det gjøres en ekstraordinær justering i transportprisene for å kompensere for dette.

5.5 Leie
Leiepriser reguleres i henhold til denne avtalens pkt. 3.5.1 eller etter egen avtale.

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1 Forfall
Netto pr. 14 dager, dersom annet ikke er avtalt.

6.2 Forsinkelsesrente
Uomtvistede fakturaer som betales for sent, vil bli renteberegnet etter bestemmelsene i lov om forsinkelsesrente.

6.3 Fakturagebyr
Fakturagebyr bortfaller ved utsendelse på e-post eller EHF. Fakturagebyr for papirfaktura etter de til enhver tid gjeldende satser for Retura TRV AS.

7. REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager fra reklamasjonsgrunnlaget oppstod.

8. KREDITTVURDERING

Hvis resultatet av Retura TRV AS sin rutinemessige kredittvurdering skulle tilsi det, kan Retura si opp avtalen med én måneds varsel. Alternativt kan det inngås avtale om forskuddsbetaling.

9. FORCE MAJEURE

Dersom det oppstår en situasjon som etter norsk rett må betraktes som Force Majeure, suspenderes plikten til oppfyllelse for den part som rammes av situasjonen. Situasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold for å kunne påberopes. Den andre parts forpliktelse suspenderes i samme periode. Så snart situasjonen faller bort eller ikke lenger kan betraktes som Force Majeure, gjenoppstår plikten til oppfyllelse.

10. TVISTER

Alle tvister med grunnlag i denne avtalen skal innen 3 måneder søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører fram skal saken avgjøres ved voldgift i Trondheim Tingrett.

11.Personvern og kommunikasjon

11.1 Personvern
Signering av denne avtalen er et aktivt samtykke til at Retura TRV AS kan oppbevare og behandle de personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle denne avtalen. Disse opplysningene er begrenset til kontaktpersoners navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene vil bli behandlet i henhold til EU’s GDPR-direktiv. Det er kundens ansvar å sørge for at Retura TRV til enhver tid har korrekte opplysninger om kontaktpersoner som er relevante for avtaleforholdet. Retura TRV oppbevarer relevante personopplysninger i inntil 2 år etter avtaleforholdets slutt, med tanke på å gjenoppta et nytt avtaleforhold.
For mer informasjon, se vår personvernerklæring.

11.2 Kommunikasjon
Ved signering av avtalen samtykker kunden til at Retura TRV AS kan sende relevant informasjon på e-post eller via annen elektronisk kommunikasjonskanal.

Last ned avtalevilkårene som en PDF-fil her.