Avtalevilkår – Returasekk

Avtalevilkår

Leveringsbetingelser

1. YTELSER FRA Retura TRV AS

Forskriftsmessig avfallshåndtering fra Retura TRV AS

Retura forplikter seg til å ta hånd om de avtalte avfallstyper fra kundes enheter på en miljøtilpasset og forskriftsmessig måte. De avfallstyper som forlater hver enhet skal sluttbehandles ved et godkjent anlegg.

Retura

Retura vil til en hver tid søke å oppnå/utvikle miljøriktige avfallsløsninger

Bevegelige helligdager

Der henting av avfall på rute faller på en bevegelig helligdag vil avfallet bli hentet nærmeste 2 virkedager før eller etter avtalt hentetidspunkt.

 

2. YTELSER FRA KUNDE (AVFALLSBESITTER)

2.1 Tømming

Alle avtalte/bestilte tømminger faktureres. Ved variable antall enheter belastes det minimum for oppmøte og én enhet.

2.2 Innhold

Kunde er ansvarlig for innholdet i avfallsenhetene og renheten av sorterte fraksjoner, og for at avfall ikke sitter fast slik at det vanskeliggjør tømming. Beholdere/containere skal ikke være overfylte/feillastet slik at de ikke kan nettes eller trilles/fraktes uten fare for søl og spill. Avvik kan tilleggsfaktureres og ved grov feillasting settes container igjen til den er korrekt lastet av kunden.

2.3 Farlig avfall

Farlig avfall som f. eks. olje, batterier, CCA impregnert trevirke, PCB eller annet avfall som i henhold til forskriftene er definert som farlig avfall, må kun kastes i godkjent oppsamlingsutstyr for farlig avfall. Kunde er forpliktet til å deklarere farlig avfall i henhold til gjeldende regler. Avfall som er radioaktivt, eksplosivt eller smittefarlig skal ikke legges i våre beholdere/containere.

2.4 Offentlig grunn

Oppsamlingsutstyr plassert på offentlig grunn, kan belastes med en daglig avgift til den respektive kommune. All plassering på offentlig grunn må godkjennes av trafikksjefen eller tilsvarende.

Brannfaren må vurderes ved utplassering. Forskriftene til TBRT, som gjelder for Trondheim Kommune, finnes her: https://www.tbrt.no/images/dokumenter/Containere__rev2016.pdf

Det er avfallsbesitterens ansvar at forskriftene følges.

2.5 Avsperring

Når plassering av avfallshåndteringsutstyr på fortau tillates, må oppsamlingsenhetene sikres mot at blinde og svaksynte støter mot enheten (benytt godkjent sperremateriell). Hvis fortau blir sperret, skal nødfortau etableres.

2.6 Søndag og helligdager

Det er ikke lov å ha oppsamlingsenheter på offentlig grunn stående på søndag og helligdager uten tillatelse.

2.7 Fakturamottaker og –adresse

Kunde skal til enhver tid oppdatere Retura med korrekt fakturamottaker og –adresse.

 

3. TILGJENGELIGHET

3.1 Forhold

Kunde skal besørge tilgjengelighet ved avhenting/tømming av beholdere, containere og komprimatorer. Videre skal kunde informere Retura om alle typer endringer som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten.

3.2 Beholderbehandling

Hvis tømming av beholdere i vesentlig grad forsinkes av lang trilleavstand, flere etasjer eller låste dører m/ manglende nøkkeltildeling, må det inngås særavtale om tilleggsbelastning, om ikke de 3 nevnte problemstillingene lar seg løse på annen måte.

3.3 Avfall plassert på rampe

Hvis avfallet er plassert på rampe, er det kundes ansvar å påse at hentestedet må være utstyrt med løftebord eller annen tilsvarende løsning, som medfører at avfallsenheten enkelt kan transporteres ned til det planet hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.4 Bratt trillelengde

Hvis helningsvinkelen på transportbanen er for bratt, slik at beholderen blir for tung å trille, er det kundes ansvar å sørge for at avfallsenhetene befinner seg på et plan hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.5 Beholderkomprimator/rullekomprimatorer

Beholdere til beholderkomprimatorer og rullekomprimatorer, må være tatt ut av komprimatoren for å bli tømt.

3.6 Emballasjepresser

Papp- og plastballer må være tatt ut av pressenheten, og være tilgjengelig for henting med jekketralle.

3.7 Plassering av oppsamlingsutstyr

Kunde er ansvarlig for at oppsamlingsutstyr plasseres på underlag som ikke hindrer/forsinker tømming.

 

4. AVVIK OG ERSTATNINGSANSVAR

4.1 Avvik

Avvik fra avtalen kan tilleggsfaktureres.

4.2 Mislighold

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den part som rammes av misligholdet heve avtalen med skriftlig varsel og kreve erstatning for det direkte tap han er påført ved misligholdet. Før avtalen heves endelig skal parten som ønsker heving innkalle til et forhandlingsmøte, hvor partene forsøker å finne en løsning som medfører at kontraktsforholdet kan fortsette.

4.3 Ødelagt beholder

Hvis en beholder/container blir ødelagt grunnet behandling som kunde forstod eller burde ha forstått var ødeleggende, erstattes skaden av kunde

4.4 Forsvunnet beholder/container

Beholdere/containere som forsvinner fra sitt utplasseringssted erstattes i sin helhet av kunde.

 

5. PRISREGULERINGER

5.1 Endring i kommunale gebyrer/statlige avgifter

Prisen på avfall kan reguleres i henhold til de til en hver tid gjeldende avgifts- og gebyrsatser. Prisen økes i samsvar med økningen i statlige og kommunale avgifter. Prisendringen foretas fra den dato hvor kommunale eller statlige reguleringer ikraftsettes. Sortert avfall kan reguleres ihht. utviklingen i nasjonale/internasjonale markeder.

5.2 Endringer fra materialselskapene

Dersom det skjer vesentlige endringer fra materialselskapene, som endrer markedsprisene, kan Retura  justere prisene uten varsel.

5.3 Transport

Transportprisen reguleres 1. januar i henhold til siste års generelle utvikling.

5.4 Leie

Leiepriser reguleres etter gjeldende prisliste eller etter avtalte pris.

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1 Forfall

Netto pr.14 dager, dersom annet ikke er avtalt.

6.2 Forsinkelsesrente

Uomtvistede fakturaer som utbetales for sent, vil bli renteberegnet etter bestemmelsene i lov om forsinkelsesrente.

 

7. REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager fra reklamasjonsgrunnlaget oppstod.

 

8. KREDITTVURDERING

Hvis resultatet av Retura sin rutinemessige kredittvurdering skulle tilsi det, kan Retura si opp avtalen med én mnd. varsel.

 

9. FORCE MAJEURE

Dersom det oppstår en situasjon som etter norsk rett må betraktes som Force Majeure, suspenderes plikten til oppfyllelse for den part som rammes av situasjonen. Situasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold for å kunne påberopes. Den andre parts forpliktelse suspenderes i samme periode. Så snart situasjonen faller bort eller ikke lenger kan betraktes som Force Majeure, gjenoppstår plikten til oppfyllelse.

 

10. TVISTER

Alle tvister med grunnlag i denne avtalen skal innen 3 måneder søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem skal saken avgjøres ved voldgift i Trondheim Tingrett.

Last ned avtalevilkårene som en PDF-fil:  Symbol for PDF-fil

Vilkår - Returasekk