Masser

Masser deles i forskjellige kategorier, som rene gravemasser (for eksempel stein, grus, leire og rene rivemasser med og uten armering), rene masser (jord eller bergrunn som ikke overstiger normverdier for forurenset grunn) og forurensede masser (ligger under grensen for farlig avfall).

Grave eller rive – vi finner den beste måten å håndtere massene på.

Miljø

Forurensede masser må håndteres forsvarlig, slik at de ikke forurenser jord, luft og vann.

Behandling/gjenvinning

Leveres til godkjente mottak.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for masser